Litteraturliste

A

Alvesson, M. & Sköldberg, K.: Tolkning och reflexion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlitteratur, 1994.
Andersson, B., m.fl., Ett rum at leva i: Om djupgående psykoterapeutiska processer og objektrelationsteori, Stockholm, 1999.
Aristoteles: Den nikomachiska etiken, oversættelse Mårten Ringbom, Daidalos, 1967.
Aristoteles: Den nichomacheiske etik (originaltitel: Etica Nikomachea) Det lille Forlag, Frederiksberg, 1995.
Aristoteles, Om diktkonsten, Anamma, 1994.
Aristoteles: Aristoteles’ Skrift om Digtekunsten, København, 1958.
Asplund, J.: Tid; rum, individ och kollektiv, Liber, 1983.
Asplund,J.: Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Korpen, 1991.
Audi, R.: Epistemology: a contemporary introduction to the theory of knowledge

B

Barnes,J.: Aristotle, Oxford University Press, 1996.
Beauvoir, Simone de: Le deuxième sexe (Oprindeligt udgivet 1949), Gallimard, 1990-1991.
Beauvoir, Simone de: Det andet køn I-II (oprindeligt udgivet på dansk 1966), Samlerens Bogklub, København, 1999.
Becker, G.S.: Human Capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education, The University of Chicago Press, 1980.
Bengtsson, J.: Sammanflätninger: Fenomenologi frå Husserl til Merleau-Ponty, Daidalos, 1988
Behabib, S.: Autonomi och gemenskap i kommunikativ etik, feminism och post-modernism, Daidalos, 1992.
Benhabib, S. (red.): Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of the Political, Princeton University Press, 1996.
Berger, Peter L. & Thomas Luckmann: The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, 1996.

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann: Kunskapssociologi: hur individen uppfattar och formar
sin sociala verlighet (oprindeligt udgivet på svensk 1979) Wahlström & Widstrand, 1999.
Berger, Peter L. & Thomas Luckmann: Den samfundsskabte virkelighed: en videnssociologisk afhandling (oprindeligt udgivet på dansk 1972) Lindhardt og Ringhof, København, 2000.
Bernstein, R.: Bortom objektivism och relativism: vetenskap, hermeneutik och praxis, Daidalos, 1987.
Bertilsson, M. & Carlheden, M.; Det goda livet: Om renässansen för en borttappad disciplin, Symposion, 1995.
Bibel 2000, VerbumCordia.
Blackburn, Simon & Keith Simmons: Truth, Oxford University Press, Oxford, 1999.

Bohr, Niels: Atomteori og naturbeskrivelse: 3 Artikler med en indledende Oversigt, Bianco, København, 1929.
Bohr, Niels: Atomteori och naturbeskrivning, Bonniers, Stockholm, 1967.
Bunge, Mario: Scientific Research II, Springer, 1967.

Bärmark, J.: “Att tänka genom kulturen: Om kunskap, förnuft och kultur”, Vest, nr. 2.


C

Castells, Manuel: The information age: economy, society and culture, Blackwell Publishers, Malden Mass., 1998
Castells, Manuel: “Informationsäldern: Ekonomi, samhälle och kultur”, Band 1, Nätverkssamhällets framväxt, Daidalos, 1999.
Chaiklin. Seth & Jean Lave: Understanding practice: Perspectives on activity and context, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

Christoforidis, J.: I ljuset av Prometheus eld – Teknikdebatt mellan Olympen och Akropolis, Göteborgs Universitet, Institutionen för tvärvetenskapliga studier, Avdelingen för Humanekologi.
Comte, A.: Om positivismen (oprindeligt udgivet 1844), Korpen, 1979.


D

Dewey, John: Democracy & education (oprindeligt udgivet 1916), Free Press, 1966.
Dewey, John: Demokrati och utbildning, Daidalos, 1999.
Dewey, John; Art as experience (oprindeligt udgivet 1934) Perigee, 1980.
Dewey, John: Democracy and education: An introduction to the philosophy og education (oprindeligt udgivet 1916) New York, 1934.
Dewey, John: How we think: a restatement of the relation of reflective thinking to the educative process (oprindeligt udgivet 1910), Prometheus Books, 1991.

Dueslund, Liv: Kropp, kunskap og självuppfattning, Universitetsforlaget, Oslo, 1995.
Dyhuizen, G.: The life and mind of John Dewey, Carbondale, Edwardsville, 1973.

E

Engeström, Y.: “Developmental work research revisited”, Nordisk pedagogik, nr. 3-96
Engeström, Y.: Perspectives on activity theory, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.

Eriksson, C, Baaz, M. Og Thörn, H.: Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nya Doxa, 1999.


F

Fleck, L.: Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftliche Tatsache: Einführung in die Lehre von denkstil und Denkkollektiv (1935), svensk oversættelse: Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum: Inledning till lären om tankestil och tankekollektiv, 1997.
Flöistad, G.: Heidegger, En införing, Pax Forlag, Oslo, 1993.
Foucault, Michel: Diskursens ordning, Brutus Östlings förlag, 1993.
Foucault, Michel: Diskursens orden, Spartacus, Oslo, 1999.
Foucault, Michel: Folie et déraison: Histoire de la folie à l´âge classique, Plon, Paris, 1961.
Foucault, Michel: Vansinnets historia under den klassiska epoken, Arkiv, 1983.
Freire, Paulo: Pedagogik för förtryckta, danske oversættelse, De undertryktes pædagogik (1993).
Freire, Paulo: De undertryktes pædagogik (oprindeligt udgivet som Pedagogia do oprimido 1975). Christian Ejlers, København, 1993.


G

Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode: Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik (oprindeligt udgivet 1960), Tübingen, 1975.
Gadamer, Hans-Georg: Sanning och metod; i udvalg af Arne Melberg, Daidalos, 1997.
Gibbons, M., m.fl.: The new production of knowledge: The dynamics og science and research in contemporary societies, Sage, 1994.
Gilje, N. og Grimen, H.: Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, 1995.
Gordon, C.: Michel Foucalt, Powerknowlege: selected interviews and other writings 1972-1977, Harvester Press, 1980.
Greene, M. “Epistemology and Educational Research: The Influence of Recent Approaches to Knowledge” i Review og Research in Education, nr. 20-94.
Gustavson, Bernt: Kundskapsfilosofi. 2000
Gustavson, Bernt: Sammenfätningar: Fenomenologi Frå Husserl till Merleau-Ponty. 1988
Gustavsson, Bernt: Värlsbilder människa, samhälle och natur, Wahlström & Widstrand, 1988.

Gustavsson, Bernt: Bildningens väg: tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse 1880-1930, Stockholm, 1991.
Gustavsson, Bernt: Dannelse i vor tid, Klim, Århus, 1998.
Gustavsson, Bernt: Bildning i vår tid - Om bildningens möjligheter och villkor i det moderne samhället, Wahlström & Widstrand, 1997.
Gustavsson, Bernt: ”Att leva och lära livet ut – livslångt lärande ur ett integrativt perspektiv” i Ellström, P-E., m.fl., Livslångt lärande, Studentlitteratur, 1996.
Gustavsson, Bernt: Vad ska utbildning vara till? SOU:1997:158
Göranzon, B.: Datautvecklingens filosofi: tyst kunskap och ny teknik, Carlsson och Jönsson bokförlag, 1984.


H

Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstats, Svensk oversættelse: Diskurs, rätt och demokrati, Daidalos, 1997.
Habermas, Jürgen: Theorie des kommunikativen Handelns, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1981.

Habermas, Jürgen: Theorien om den kommunikative handlen, Aalborg Universitetsforlag, Ålborg, 1996.
Habermas, Jürgen: Erläuterungen zur Diskurethik, Suhrkamp. Frankfurt am Main, 1991.
Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstats, Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1992.

Habermas, Jürgen: Diskursetik: notitser til et begrundelsesprogram, Det lille Forlag, Frederiksberg, 1996.
Hacking, I.: The social construction of What? Harvard University Press, 1999.
Haglund, B.: “Vad är kunskap?” i Filosofiska frågor – äventyr i tankens värld, Utbildningsradion, 1998.
Hammond, M. m.fl.: Understanding phenomenology, Blackwell, 1991.
Hegel, G.W.F.: Åndens Fenomenologi (i utvalg) Pax, Oslo, 1967 (originaltitel: Phänomenologie des Geistes, 1807)
Heidegger, Martin: Sein und Zeit (oprindeligt udgivet 1927), Max Niemeyer, Tübingen, 1986.
Heidegger, Martin: Being and time, Blackwell, 1962.
Heisenberg, Werner: Schritte über Grenzen. Gesammelte Reden und Aufsätze, Piper, München, 1971.
Heisenberg, Werner: Physics and beyond: encounters and conversations, Harper Torchbooks, 1972.

Heisenberg, Werner: Fysik og filosofi, Thaaning og Appel, 1971.
Heisenberg, Werner: Fysik og humanisme, Gad, København, 1959.
Hekman, S.J.: Gender and knowledge: elements of postmodern feminism, Polity Press.
Herakleitos: Fragment, Kykeon, 1997.
Holm, U.M.: Modrande och praxis: en feministfilosofisk undersökning, Daidalos, 1993.

J

Janik, Allan: Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi, Symposion, 1996.
Janik, Allan & Stephen Toulmin: Wittgensteins Vienna, Simon and Shuster, New York, 1973.
Jaspers, Karl: Philosophie, Berlin, 1932.
Jaspers, Karl: Hvad er filosofi?
Haase, København, 1965.
Jaspers, Karl: Introduktion til filosofin, Bonniers, Stockholm, 1963.
Johansson, P.M.: Freuds Psykoanalys: Utgångspunkter, Daidalos, 1999.
Jonsson, K.: ”Det nya vetenskapskriget” i Framtiden 1/97.
Jonsson, S.: De andra: amerikanska kulturkrig og europeisk rasism, Norstedts, 1993.
Josefsson, I.: Kunskapens former: Det reflekterade yrkeskunnandet, Carlssons, 1991.


K

Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft (oprindeligt udgivet 1781), Felix Meiner Verlag, 1998.
Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (oprindeligt udgivet 1785), Felix Meiner, 1994.
Kant, Immanuel: Grundläggning av sedernas metafysik, Daidalos, 1987.
Hartnak, Justus: De store tænkere / Kant (indeholder bl.a. i udvalg oversættelse af Kritik der reinen Vernunft og af Grundlegung zur Metafysik der Sitten) Munksgaard/Rosinante, København, 1991.
Kemp, P. og Kristensson, B.: Paul Ricoeur: Från text til handling: En antologi om hermeneutik, Symposion, 1988.
Kenny, A.: Aristotle on the perfect life, Clarendon Press, 1995.
Klein, G.: Korpens blick: Essäer om vetenskap och moral, Bonniers, Stockholm, 1998.
Klein, G.: Den sjunde djävulen, Bonniers, Stockholm, 1995.

Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna, Vuxenpedagogik i teori og praktik, Kunskapslyftet i fokus, SOU:1997:158, Fritzes, 1997.
Korsgaard, Ove; Kundskabs-kapløbet: uddannelse i videnssamfundet, Gyldendal, København, 1999.
Kuhn, Thomas: The structure of scientific revolutions (oprindeligt udgivet 1962) University of Chicago Press, Chicago, 1970.
Kuhn, Thomas: Videnskabens revolutioner (oprindeligt udgivet på dansk 1973), Fremad, København, 1995.
Kuhn, Thomas: De vetenskapliga revolutionernas struktur, 1992.
Kymlicka, W.: Modern politisk filosofi: En introduktion, Nya Doxa, 1995


L

Lakatos, Imre & Musgrave, A.: Criticism and the growth of knowledge, Cambridge University Press, 1970.
Larsson, H.: Om bildning och självstudier (oprindeligt udgivet 1907) Bildningsförlaget, 1993.
Lave, Jean: Situated learning: Legitimate peripheral participation, Cambridge University Press, Cambridge, 1991.
Lave, Jean: “Learning apprenticeship. Social practice” i Nordisk pedagogik, Bind 17.
Liedman, Sven-Eric: I skuggan af framtiden: Modernitetens idéhistoria, Bonniers, Stockholm, 1997
Liedman, Sven-Eric: Motsatsernas spel: Friedrich Engels’ filosofi och 1800-talets vetenskap, Arkiv, 1983.
Liedman, Sven-Eric: Att förändra världen - men med måtta, Arbetakultur, 1991.
Lübke, Poul (red.): Vor tids filosofi I-II, Politikens Forlag, København, 1982.
Lübke, Poul (red.): Vår tids filosofi. Filosoferna. De filosofiska strömningarna. En uppslagsbok, Forum, 1987.
Lyotard, Jean-Francois: La condition post-moderne: rapport sur le savoir. Edition de Minuit, Paris, 1988.
Lyotard, Jean-Francois: The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester University Press, Manchester, 1996.

Lyotard, Jean-Francois: Viden og det postmoderne samfund, Slagmark, Århus, 1996.
Læstadius, S.: ”Kunskapsamhället – en utmaning för den politiska fantasin” i Tiden nr. 9, 1989.
Lövlie, Lars: ”On the Educative Reading of Hegel’s Phenomenology of Spirit” i Scandinavian Journal of Educational Research, nr. 4, 1995.

M

MacIntyre, Alasdaire: After Virtue: A study in moral theory, Duckworth, 1981, 1985.
Magee, Bryan: En filosofs bekännelser, Walhlström & Widstrand, 1998.
Marx, Karl: Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie (oprindeligt udgivet 1867), Berlin, 1975.

Marx. Karl: Kapitalet: kritik av den politiska ökonomin, Første bog, Bo Cavefors bokförlag, 1970.
Marx, Karl: Kapitalen, Rhodos, København, 1970-1972.
Merleau-Ponty, Maurice: Phénomenologie de la perception (oprindelig udgivet 1945), Gallimard, Paris, 1995.
Merleau-Ponty, Maurice: Kroppens fænomenologi, Det lille Forlag, Frederiksberg, 2000.
Merleau-Ponty, Maurice: Phenomenology of Perception, Routledge, 1979.
Merleau-Ponty, Maurice: Kroppens fenomenologi, Pax, Oslo, 1994.

Miller, D.: Popper i urval – Kunskapsteori, vetenskapsteori, metafysik, samhällsfilosofi, Thales, 1983, 1997.
Molander, B.: Kunskap i handling, Daidalos, 1993.
Månsson, P.: Moderna samhällsteorier – Traditioner, riktningar, teoretiker, Rabén Prisma, 1998.


N

Nussbaum, Martha C.: The fragility of goodness: Luck and ethics in Greek tragedy and philosophy, Cambridge, 1989, 1997.
Nussbaum, Martha C.: Känslans skärpa tankens inlevelse: Essäer om etik og politik, Symposion, 1990, 1992.
Nussbaum, Martha C.: Poetic justice: The Literary imaginaltion and Public Life, Beacon Press, 1995.
Nussbaum, Martha C.: Cultivating Humanity: A classical defense of reform in liberal education, Harvard University Press, 1997.

P

Peirce, Charles Sanders: svensk oversættelse: Pragmatism och kosmologi, Daidalos, 1990.
Peirce, Charles Sanders: Kosmologi og metafysik, Gyldendal, København, 1996.
Petersson, B.: Forskningsetisk vägledning 1, Forskningens värde, Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet, 1999.
Plant, Raymond: Modern political thought, Basil Blackwell, Oxford, 1991.
Plant, Raymond: Modernt politiskt tänkande, Daidalos, 1991.
Platon: Teaitetos. Nya Doxa, 1996
Platon, Theaitetos, M.P. Madsen, 1918.

Platon: Menon, i Samlade skrifter, Doxa, 1984.
Platon: Gorgias, Forumbiblioteket, 1965.
Polanyi, Michael: Personal knowledge: towards a postcritical philosophy, Routledge, 1958.
Polanyi, Michael, The tacit dimension, London, 1967.
Prigogine, Ilya & Isabelle Stengers: Order out of chaos: man’s new dialogue with nature (oprindeligt udgivet som La nouvelle alliance, 1979), Bantam Books, Toronto, 1984.
Prigogine Ilya & Isabelle Stengers, Ordning ur kaos. Bokskogen publications, 1984.

R

Rawls, John: A theory of justice, Oxford University Press, 1971.
Ricoeur, Paul: Temp er récit, Paris, Sevil, Paris, 1983.
Ricoeur, Paul: Time and narrative, The University of Chicago Press, 1985, 1990.
Rolf, B.: Profession, tradition och tystkundskap: en studie i Michael Polanyis teori om den professionella kunskapens tysta dimension, Nya Doxa, 1991.
Rorty, Richard: Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press, 1982.
Rorty, Richard: Achieving our country: Leftist thought in 20th century America, Cambridge, Harvard University Press, 1998.
Rorty, Richard: Philosophy and the mirror of nature, Princeton Paperbacks, 1979.

Ross, S. D.: Aristotle (oprindeligt udgivet 1923), Routledge, 1995.
Ryle, Gilbert: The concept of mind (oprindeligt udgivet 1949), Penguin, 1990.

S

Said, E. W.: Orientalism, Ordfront, 1993
Said, E. W.: Kultur och imperialism, Ordfront, 1993.
Schutz, A. & Luckman, T.: The structures of the Lifeworld, Bind 1, Evanstons North-West University Press, 1973.
Schön, Donald: The reflective practitioner: How professionals think in action (oprindeligt udgivet 1983), Ashgate, 1991.
Schön, Donald: Den reflekterende praktiker, Klim, Århus, 2001.
Silverberg, G.: Att vara god eller att göra rätt: en studie i yrkesetik och praktik, Nya Doxa, 1996.

Snow, C.P.: De två kulturerna, en ny genomgång, Bo Cavefors förlag, 1965.
Snow, C.P.: De to kulturer, Vinten, København, 1966.
Säljö, R.: Lärande i praktiken: Ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, 2000.

T

Taylor, Charles: Hegel and modern society (oprindeligt udgivet 1979), Cambridge University Press, Cambridge, 1996.
Taylor, Charles: Sources of the self: The making of the modern identity (oprindeligt udgivet 1989), Cambridge University Press, Cambridge, 1992.
Taylor, Charles: Philosophical Arguments, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1995.
Taylor, Charles (med kommentar af Amy Gutmann) Multiculturalism and “The politics of recognition”, Princeton University Press, NJ., 1992.

Taylor, Charles: “Erkännandets politik” i Den mångkulturella samhället och erkändets politik, red. Amy Gutmann, Daidalos, 1995.
Telhaug, A: Den nye utdanningspolitiske retorikken, Pax, Oslo, 1990.
Tengström, E.: Myten om informationssamhället – et humanistiskt indlägg i framtidsdebatten, Rabén & Sjögren, 1987.
Tengström, E.: Hur forändres våra livsvillkor? En kritisk betraktelse af K-samhället, IT-samhället og kunskapssamhället, Rabén Prisma, 1998.
Thesslef, H.: Platon, Pegas, 1990.

W

Walzer, Michael: Spheres of justice: a defence of pluralism and equality (oprindeligt udgivet 1983), Basil Blackwell, Oxford, 1996.
Walzer, Michael: Pluralism och jämlikhet: En teori om rättvis fördelning, Daidalos, 1993.
Vattimo, Gianni: Utöver tolkningen, Hermeneutikens betydelse, Daidalos, 1997.

Wennerberg H.: Pragmatismen, Rabén & Sjögren, 1966.
Westbrook, R.B.: John Dewey and american Democracy, Cornell University Press, 1991.
Williams, B.: Ethics and the limits of Philosophy, Fontana Masterguides, 1993.

Wittgenstein, Ludwig: Tractatus Logicophilosophicus (oprindeligt udgivet på dansk 1963), Gyldendal, København, 1996.
Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen (oprindeligt udgivet 1953), Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1975.
Wittgenstein, Ludwig: Filosofiska undersökningar, Månpocket, 1998.

Wittgenstein, Ludwig: Filosofiske undersøgelser (oprindeligt udgivet på dansk i 1971), Munksgaard/Rosinante, København, 1999.
Wright, Georg Henrik von: Logik, filosofi och språk: strömningar och gestalter i modern filosofi, Aldus/Bonniers, Stockholm, 1965.
Wright, Georg Henrik von: Vetenskapen och förnuftet: Ett försök til orientering, Bonniers, Stockholm, 1986.
Wright, Georg Henrik von: Videnskab og fornuft: et forsøg på orientering, Systime, Herning, 1995.

Z

Zagzebski, L.T.: Virtues of the mind: An enquiry into the nature of virtue and the ethical foundations of knowledge, Cambridge University Press, 1996.