Legehjulet - konceptet

Kontakt os, når du vil vide mere om Legehjulet
 • eller såfremt du ønsker at benytte det i leg, undervisning og læring,
 • til kreativ udvikling af din børnehave eller skole
 • eller som en inspirerende model for skabende processer indenfor billedkunst, litteratur, teater og videnskab.

Til virksomheder:
Kontakt os, når du vil vide mere om Legehjulet
 • om hvordan du får et forspring til dine konkurrenter ved
  brug af Legehjulet
 • om produkt- inddeling af dine varer på din shop på nettet
 • om brug ved produktudvikling af dine produkter
 • om brug dine produkter, så dine kunder ved, hvad dit produkt giver børn

LH_Dansk

Legehjulet ® ©
- er internationalt mønsterbeskyttet og findes på flere sprog

Legehjulet er et effektivt redskab udviklet til at synliggøre
- hvilke intelligenser og udviklingsområder
der bedst stimulerer børn, unge, brugere og forbrugere
af produkter – kreative aktiviteter samt eksperimenterende lege og læreprocesser.

I undervisning og pædagogik bliver Legehjulet benyttet - som et redskab til –
- personlig udvikling og læring hos børn og unge
- udvælgelse af de rigtige redskaber til bestemte formål
- inspiration til udvælgelse af emner og temaer
- tilrettelæggelse af lære- og læseplaner
- evaluering

Legehjulet er en gennemgribende model, som tydeligt viser,
hvordan bestemte legetyper
indgår i situationer, produkter og redskaber.

Til virksomheder:
Legehjulet bliver benyttet af mange forskellige virksomheder - som et redskab til –
- produktudvikling og evaluering
- produkttests
- competitor analyse
- ide generering
- brugeranalyse

En leg er som et menneskes liv – vi fødes– vokser op og udvikler os – hændelser og begivenheder sker – vi ældes og dør. En hvilken som helst leg udvikler sig på samme måde.
Et menneskes liv kan ikke gentages – det kan en leg heller ikke.
Nogle menneskers liv og tilværelse kan minde om hinanden – det kan forskellige lege også – under alle omstændigheder kan der være visse lighedspunkter.
Men mennesker er ikke ens – og det er lege heller ikke.

En leg kan ikke gentages – når børnene leger den samme leg igen, er det en ny leg.
Børnene har erfaringer fra den tidligere leg – den leges på et nyt og andet tidspunkt – der er måske nye legedeltagere – nye legeredskaber eller legetøj – den leges måske i et andet rum osv.
En leg kan aldrig gentages.
Det er med en leg som med en god og behagelig begivenhed – det kunne være dejligt at opleve det igen, men det lader sig bare ikke gøre.
Prøver man på at kopiere begivenheden eller legen, bliver den kun et plagiat af en oplevelse uden intensitet og sjæl, uden den oplevelse de eksistentielle momenter i legen tilfører de legende i de øjeblikke, hvor livet går over i evigheden – men ubetinget må vende tilbage til den realistiske tilstand.


The Wheel of Play - The Concept

If you need to know more about the Wheel of Play, feel free to contact us.
 • We can help you learn how to use the Wheel of Play in play, teaching and learning processes
 • or in creative development of your day care centre or school
 • or as a source of inspiration for creative processes in art, literature, theatre and the sciences

If your represent a company:
If you need to know more about the Wheel of Play, feel free to contact us.
 • We can help you get ahead of your competitors, using the Wheel of Play
 • We can help you categorise your online store’s product range
 • We can also advise you on the use of the Wheel of Play in developing new products
 • And show you how to market your products by explaining to your customers exactly what your product offers to children.

TWoP

The Wheel of Play ©
- is internationally patented and translated into several languages

The Wheel of Playis an efficient method which has been developed visually to represent the intelligences and spheres of development that best stimulate children, young people, users and consumers of products, creative activities and experimental play and learning processes.

The Wheel of Play is a useful tool for use in teaching and education:
- personal development and learning – children and young people
- selecting the correct implements for use in specific scenarios
- a source of inspiration for your choice of themes and topics of study
- formulating teaching and reading curricula
- evaluation processes

The Wheel of Playis a comprehensive model, providing a professional overview over how situations, products and implements affect the people who use them.

If you represent a company:
The Wheel of Play is utilised by a wide variety of companies. It is used to facilitate:
- product development and evaluation
- product tests
- competitor analyse
- idea generation
- user analysis

Play is like Human Life – We are born, we grow and develop – things happen – we grow old and then die. Any form of play develops in exactly the same way. A human life will never be repeated – nor will play. Some people’s lives and existences may seem similar – play often does too. At least, we may be able to identify certain similarities. But no two human beings are identical - and play is never identical twice either. Play cannot be repeated – when children play a game for the second time, it is a new game. The children now possess the experience of the previous game – they play again – there may be new participants, new toys or implements – the game may take place in a different room, etc. Play will never be repeated. Play is a like a pleasurable and memorable occasion. Much as we would like to live it again, it just isn’t possible. And if we try to imitate the occasion or play, our efforts will result only in a copy of the experience lacking the intensity and soul, lacking the experience of existential flashes that play brings to the person at play at moments where life here and now becomes eternal, after which the person will, of course, return to reality.