Leg og læring

Børn er hidtil blevet undervist i basisfagene læsning, regning og skrivning (samt visse andre relevante tillægsfag) ud fra den betragtning, at her er der noget, alle skal kunne beherske for kollektivt at kunne deltage i dækning og tilfredsstillelse af man­gelbehovene for alle i samfundet. Det bliver håndhævet i samfundet igennem den lov­bestemte undervisningspligt i disse fag.

At kunne opfylde og tilfredsstille de mangelbehov, som ligger indenfor kategorierne sociale behov og sikkerhedsbehov, kræver, at man i det mindste kan tale sproget or­dentligt, læse, skrive og regne. Opfyldelsen af de fysiske behov i kategorien mangel­behov opfatter alle i samfundet jo som en menneskeret.

Ud over at kunne bruge færdighederne i basisfagene som vigtige redskaber til op­fyldelse af mangelbehovene generelt, egner færdighederne sig naturligvis også til at blive brugt til opfyldelse af vækstbehovene – ja, de er en naturlig forudsætning her­for. Det betyder, at de metoder, der tidligere er blevet benyttet til indlæring af ba­sisfagene, ikke længere kun er rettede alene mod tilfredsstillelse af mangelbehovene. I højere grad skal færdighederne læres, fordi spændende individuelle præstationer og selvrealisering er baseret på drømmen om at nå personlige mål, kreativ udvikling, at eksperimentere og skabe, m.m.

At lære basisfagene (og de andre nødvendige tillægsfag) for at imødekomme vækst­behovene kan derfor fremover ske på helt andre planer, på andre præmisser og med helt andre metoder – nemlig på basis af barnets personlige mål, ønsker, drømme og behov for eksperimenterende og skabende virksomhed. Det kan ske gennem projek­ter, hvor leg og aktiv og interesseret deltagelse naturligt er til stede. Det betyder samtidigt, at den traditionelle undervisning, sådan som den foregår i skolen, skal æn­dres, så den bliver orienteret mod den frie og eksperimenterende leg baseret på bør­nenes egne, individuelle projekter.

Børn elsker bogstaveligt talt at lege ”gammeldags skole”. At lege gammeldags skole er imidlertid ikke det samme som at være underlagt den traditionelle form for undervis­ning, men at få lov til at lege og eksperimentere med den traditionelle metode. Derved kan selv denne metode – fra den tid da traditionel indlæring af basisfagene skulle imødekomme kravene om tilfredsstillelse af mangelbehovene – blive en del af det le­gende projekt ved at imødekomme vækstbehovene.


© 1995 - 1999 – 2007 Jørn Martin Steenhold.
Kilde: Jørn Martin Steenhold: Toys and Users. Copenhagen Institute for Futures Research 1999
Part I – II – III - First published 1999 – first printed 1999 – Edit 2007 – 553 pages.

Værket kan købes på cd hos: Danmarks Mindste Forlag. www.danmarksmindsteforlag.dk