Legens semiotiske konfigurationer

En overskuelighedsmodel for begrebet leg (og begrebet spil) - (ligesom den for legetøjet og legen med det) indeholder selvfølgelig andre instanser end dem til spil og legetøj.

Både i legen og i spillet benytter de legende/spillende sig af de selv samme roller, som henholdsvis en afsender og en modtager indeholder.
Rollerne skifter imidlertid konstant plads og har forskellige funktioner, som afsender og modtager, men også som genstand, historie og fortolker. Der er tale om fem rollefunktioner, som går igen både i legen og i spillet.

SKABEREN, ORGANISATOREN OG MANAGEREN er centrale funktioner i legen, som også tillægges magten i legen - eller spillet.

Men AKTØR(ERNE) og PUBLIKUM er væsentlige faktorer i legens forløb.
Undertiden sker det, at rollerne skifter og andre funktionsroller i legen tiltager sig magten.

Legen er uforudsigelig, spillet ligeså. Mulighederne for variation er mangfoldige:
De legende eller spillende benytter også hinanden i et kompliceret JEG/DU og JEG/-DET forhold, hvorved der undertiden indgår en "3. person", som derved bliver DU/-DET og nærmest optræder som et andet stykke "legetøj" eller som en "genstand".

Kommunikationsforholdet og tegnudvekslingen mellem de legende bestemmes af følgende:
Kommunikationskanalerne mellem de legende/spillende skitseres således, at de mø-des i skæringspunkter. Disse skæringspunkter illustrerer de legendes erkendelses-øjeblikke, hvori der opstår en forståelse for en indre logik omkring sagsforholdene.

Skæringspunkterne eksisterer der 2 sæt af (ligesom ved modellen for legetøjet):

  • Der, hvor de legende i forhold til de roller og positioner, de indtager i legen, modtager virkelighedens meddelelser og muligheder.
  • Der, hvor de legende skal klassificere og skelne mellem legens forhold og udtryk i relation til andre og lignende lege. (Om regler, normer og holdepunkter).

Det som foregår i skæringspunkterne opfylder i særlig grad betingelserne for først­hedslegen.
Sagsforholdene, som er legens og livets eksistentielle øjeblik, er fyldt med konfron­tationer, konflikter og ny erkendelse om tingenes og elementernes indbyrdes forhold, fuldstændig som i andethedslegen.

Til sidst skal nævnes initialbetingelserne.
Disse er som tidligere nævnt de karakteris­tika, synlige som usynlige, som gælder for den ansamling af elementer eller momen­ter, som er selve legens/handlingens kerne.
Legen bliver ligesom legetøjet delt op i fem hovedgrupper, nemlig - menneske/samvær, dyr, redskab, system og natur.

Figurationer: - vedr. legen

ERKENDELSE - den legendes fuldstændige forståelse for legens natur, hvorved den le­gende bliver bevidst om legens kvalitet.

KONFLIKT - situationer i legen, hvor de legende er uenige og i modstrid med hinanden, sædvanligvis om beslutninger og regler eller om hvem der skal have be-stemt legetøj eller indtage bestemte roller og funktioner.

LIDENSKAB - legens eufori, "være høj i legen" m.m. - er optagethed og måske besæt­telse af momenter eller situationer i eller ved legen.

KONKURRENCE - kappestrid, hvor de legende prøver på at finde en afgørelse ved at kon­kurrere indbyrdes.

MESTRING - hvor de legende behersker (eller tilegner sig evnen til at beherske) et eller andet eller bliver i stand til at kunne gøre noget bestemt.

ORDEN-ANARKI - er de yderbegreber eller -poler, hvorimellem en leg kan være placeret

FREMSTILLING / DEMONSTRATION - er en forevisning af et handlingsforløb, eller en tilkendegivelse af en bestemt opfattelse, at indtage og vise holdning til noget bestemt.

DISCIPLINERING - beherskelse eller overholdelse af regler eller attituder i legen, ofte hvor de legende fristes til at fravige vedtagne bestemmelser for de pågældende.


FORMER - kan i legen være frie, adskilte, uvisse, uproduktive, regelbundne eller fikti­ve. Ofte blandes legens former.


TID/RUM - er den tid, legen tager, men også legens historiske tidsdimension. Legens rum er legens frirum og afgrænsede areal.© 1995 - 1999 – 2007 Jørn Martin Steenhold.
Kilde: Jørn Martin Steenhold: Toys and Users. Copenhagen Institute for Futures Research 1999
Part I – II – III - First published 1999 – first printed 1999 – Edit 2007 – 553 pages.

Værket kan købes på cd hos: Danmarks Mindste Forlag. www.danmarksmindsteforlag.dk