Legeuniverser


Et univers omfatter alt – både det kendte og det ikke kendte. Det kendte er der mu­lighed for beskæftige sig med, og det omfatter derfor alle de ting, som børnene le­ger med for at kunne lære mere om det. Det ukendte skal børnene først til at op­dage, finde frem eller opfinde, og dertil er nysgerrighed, talent, fantasi og kreativi­tet - som nævnt i det tidligere kapitel – en utrolig vigtig forudsætning.

Et legeunivers omfatter de ting, som det enkelte barn leger med. Legeuniverset kan for overblikkets skyld deles op i flere deluniverser, som hver på sin måde indeholder og karakteriserer betydning og værdi af det, der bliver leget med. Legeuniverserne er knyttede til køn, alder og udviklingstrin, og bliver skabt i kraft af det enkelte barns individuelle intelligenser – nysgerrighed, talent, fantasi og kreativitet.

For at et barn kan vokse op og blive et helstøbt menneske, skal barnet have de opti­male muligheder for at kunne lege, drømme og gøre sig forskellige forestillinger om livet og tilværelsen. Ganske bestemte og elementære ting i den daglige tilværelse skal barnet lære og forstå . Det drejer sig om alle de almindelige regler i hverdagen sammen med familien og vennerne i børnehaven. Det drejer sig om, hvad der er rigtigt og forkert, godt og ondt.

Som nævnt er leg historiefortælling. Barnet leger og fortæller for at kunne lære og forstå. Barnet skal sætte ord på alle de ting, vi tilsammen går rundt og foretager os i hverdagen i familien. Barnet skal ved at lege med andre lære at samordne ord og be­greber til helheder, således at det kan udtrykke sig forståeligt. Vi kan være sikre på, at alle hændelser, behagelige som ubehagelige, i et barns liv vil indvirke på måden, hvorpå barnet vil behandle sine dukker i legen. Derfor er leg med alle de hændelser i hverdagen, som barnet er involveret i, med til, at barnet kan forlige sig med fortiden, forstå nutiden og derved forberede sig på fremtiden.

Fem legeuniverser – en oversigt
Her er en oversigt over børnenes fem legeuniverser, som igen hver for sig bliver delt op i fire områder. Nogle af legeuniverserne er sammenfaldende for både piger og drenge; men store forskelle gør sig også gældende.

Fabulerings- og erfaringsuniverserne:
Legene – undertiden i form af hårdt arbejde – drejer sig om, at det lille barn kan få viden og erfaring ved at manipulere, eksperimentere og fabulere med ukendte ting, genstande og naturlove.

Det klassiske legeunivers:
Legene er bestemt af barnets køn, alder og udviklingstrin. I dette univers erhverver barnet sig – fra cirka 2 år og opefter - gennem deltagelse erfaring med det sociale liv, det ser omkring sig, og som det erfarer, at det er en del af. Barnet er desuden opmærksomt på alt, som rører sig i dets omgivelser – og interesseret i alle former for redskaber og måden at bruge dem på.

Den ”lille” store piges/drengs legeunivers:
Den stadigt lille, men også store pige/dreng fra 5-6 års alderen leger i et realistisk univers, hvor barnets fantasi i legene bygger på erfaringer og realiteter fra dagligda­gen. Inspirationen bliver hentet både fra omgivelserne, scener fra hverdagen og fra medierne. Børn er på dette tidspunkt meget bevidste om mediernes indflydelse og muligheder - både som informationskilde og som kilde til gode historier og spændende lege.

Eventyruniverserne:
I stedet for at kopiere socialrealistiske begivenheder fra dagligdagen eller lege med kendsgerninger, naturlove, bevidste sammenhænge og scener fra det virkelige liv, be­gynder børnene fra 7-8 års alderen (pigerne tidligere end drengene) at omsætte og udvikle fantasifulde og urealistiske historier i legene. Inspirationen til legene er spændende og fantastiske eventyr og urealistiske, dramatiske scener fra medierne så vel som scener fra klassiske og moderne eventyr.

Parodien og det syntetiske pseudounivers:
Legene i dette univers er kendetegnede ved, at de ligger meget langt fra virkelighe­den. Ofte overdrives legene i en sådan grad, at det næsten ”bare er for meget”. Le­gene kan også blive vendt på hovedet og blive en parodi på bestemte situationer og begivenheder, som ligger langt fra virkelighedens verden. Børnene er 7-8 år, før de begynder at lege med det forlorne og bevidst parodierer scener og situationer fra mediernes utopiske verden med soap og glimmer.

Lege baseret på drømme og fantasier

* Parodien og de syntetiske pseudouniverser * Eventyruniverserne

En urealistisk verden!

Grænsen mellem den realistiske og urealistiske verden

Realismens og virkelighedens verden!

* Den ”lille” store piges/drengs legeuniverser

* Det klassiske legeunivers

Lege baseret på inspiration fra episoder og situationer i dagligdagen

* Fabulerings- og erfaringsuniverserne

Lege baseret på fabulering, eksperimenter og forsøg med genstande og omgivelser

Realismens og virkelighedens verden!

Litteratur:
Jørn Martin Stenehold: Børns leg og drømmeuniverser. Gyldendal 1988
Jørn Martin Stenehold: Den rene leg. Aschehoug 2000
Aschehougs Store baby bog 0-3 år, side 351-370. Aschehoug 2001
Jørn Martin Stenehold: Legeuniverser. Danmarks Mindste Forlag 2007


Af Tove Sheth, sundhedsplejerske,
ansat i Fredensborg Kommune.

Blad nr. 17/2007

Legeuniverserne

128 sider - 195 kr.
ISBN 978-87-991094-6-3

Bogen gennemgår de universer, børn bevæger sig ind og ud af gennem legene, afhængigt af deres alder, køn og legens område. Om det er drøm, fantasi eller virkelighed. Der er en redegørelse for, hvornår der er tale om leg, legeformer og en klassifikation af legen.

Der er mulighed for at fordybe sig og finde netop det emne, man har brug for. Hvis bogen læses i sin helhed, får man et grundigt overblik og indblik i, hvor børn færdes i deres lege.

Meget inspirerende er bl.a. afsnittet om de 12-15-årige drenges legeunivers, hvor deres bestræbelser for at identificere sig med voksne og udfordre denne identitet ofte bringer dem på kant med autoriteter, f.eks. lærere eller loven. Det er et univers, hvor drengefællesskabets mandighed og suverænitet udforskes.

Afsnittet om eventyrenes eviggyldige og eksistentielle temaer, som de gennemleges af henholdsvis piger og drenge i 6-8-års-alderen, giver en større forståelse for både vigtigheden af disse lege og forskelligheden mellem piger og drenge.

Der er en grundig gennemgang af de 0-1-årige børns legeuniverser, som Jørn Martin Steenhold kalder fabulerings- og erfaringsuniverser, og som sætter fokus på de helt basale forudsætninger for legens videre udvikling. Denne del kan give inspiration til fagfolk, der arbejder med de små børn i vuggestue og dagpleje samt til sundhedsplejersker i forbindelse med rådgivning af forældre og fagpersoner.

Tankevækkende er kapitlet om, at børn, der ikke får støtte, tryghed, kærlighed og stabilitet, har svært ved at udvikle legen og få noget ud af den. Det er indlysende og dog nemt at glemme, at disse børn derfor er i risiko for at sakke bagud i udvikling og få svært ved at klare samfundets krav.

Bogen kan læses samlet, men er også god at slå op i, hvis man søger en ganske bestemt viden.


© 1991 – 1994 – 1998 - 2006 Jørn Martin Steenhold
Kilde: Jørn Martin Steenhold: Legeuniverser. Danmarks Mindste Forlag. www.danmarksmindsteforlag.dk