Overvejelser vedr. lighedsbegrebet

Hvis alle børn skal have lige muligheder for at udnytte deres evner og færdigheder i undervisning og samvær, må man undgå diskrimination forhold, der begrænser bestemte gruppers aktive deltagelse og/eller læring.


I relation til dette bør man stille sig selv følgende spørgsmål:

1.
Er vores pædagogiske planlægning og praksis afvekslende nok, så vi kan tilgodese en kulturel og sproglig blandet børnegruppe?

Har vi udviklet bestemte måder at undervise på som tilgodeser nogle børnegrupper frem for andre?
For at bringe dette på plads, bør vi:

  • Løbende evaluere planlægning og praksis!
  • Er praksis relevant for begge køn?
  • Er praksis relevant for de forskellige sociale klasser?
  • Er der taget hensyn til vidt forskellige etnisk baggrund?

For at imødekomme det, bør vi:

2.
Undersøge skolens og daginstitutionens indholdsmæssige struktur, som måske utilsigtet modarbejder intentionen om lige muligheder for alle børn.
Fx er der plads til, at alle kan bruge deres egne samfundsmæssige erfaringer?

3.
Opmuntre skolens og daginstitutions atmosfære børnene til åbent at diskutere emner, som er vigtige for dem, både som enkeltpersoner og som medlemmer af forskellige grupper?

4.
Har skolen og daginstitutionen taget stilling til, hvordan den bedst muligt tilgodeser børn med ikke-dansk sprogbaggrund?

5. Har disse børn adgang til alle skolens fag på lige fod med de danske børn?

6. Har lærerne og pædagoger ubevidst visse forventninger om en bestemt gruppe børns læring, fremtidsmuligheder og –roller? Har disse forventninger ført til en speciel opdeling af børnene?

7.
Er gruppesammensætningen af børnene i skolens normalklasser og daginstitutionens hjemmegrupper med til at skabe splittelse eller direkte hæmme bestemte børns læringsresultater?

8.
Er læreren eller pædagogen bevidst om, at bedømmelsesmetoder sjældent er kulturafhængige?

9.
Hvad gør skolen for at udvikle relevante bedømmelseskriterier?

I forhold til forældrene bør vi overveje følgende:

1.
Bliver indvandrerbørns forældre inviteret til at dele deres særlige viden og færdigheder med både børn og lærer/pædagog?

2.
Repræsenterer skolens personale et bredt udsnit af etniske og kulturelle baggrunde?

3.
Hvordan anerkendes lærere og pædagoger fra etniske minoriteter på lærerværelset, i råd og udvalg?© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk