Religion og sprog

Skolen og daginstitutionen skal være åben overfor alle børns forskellige sprog og religioner.
Hvis denne åbenhed skal være mere end blot en tilsyneladende tolerance overfor fremmede religioner og sprog, må migrantbørnenes specielle religiøse og sproglige færdigheder aktivt inddrages i den daglige undervisning.

Daginstitutionen skal modtage og imødekomme migrantbørnenes særlige behov for udvikling på alle planer. Dette er i sig selv ikke nyt, da der altid i Danmark har været tradition for åndsfrihed og demokrati i henholdsvis folkeskolen og daginstitutionerne!
Børn fra samtlige etniske grupper skal føle at undervisningen i skolen også er for og om dem. Såfremt skolen skal give alle børn lige uddannelsesmuligheder, må man tilgodese bestemte børnegruppers særlige behov.

Da migrantbørns sprog og kultur selvfølgelig ikke umiddelbart er repræsenteret i skolens undervisning og læseplan, må man overveje, hvordan man tilgodeser disse børns sproglige og religiøse behov.

Følgende spørgsmål skal overvejes vedrørende børn med et ”ikke-dansk” modersmål:

  1. Børnene har brug for støtte i deres læreprocesser, både hvad angår deres deltagelse i skolens fag på lige fod med danske børn, og i deres indlæring af dansk som andet sprog.
  2. Børnene skal vide, at skolen anerkender deres tosprogethed og deres modersmål. Tosprogede børn skal opmuntres til at udvikle deres modersmål med hensyn til læsning og skrivning. Migrantbørns modersmål skal bruges aktivt i undervisningen.

Følgende spørgsmål skal overvejes vedrørende børn underlagt særlige religiøse regler:

  1. Børnene skal opleve at deres tro respekteres i skolen. Såfremt deres religion kræver, at de overholde visse principper om nøgenhed, klædedragt eller mad, skal skolen så vidt muligt hjælpe børnene til at overholde reglerne.
  2. Børnene skal kunne deltage i de bønner og ceremonier, som deres religion kræver af dem i løbet af en skoledag. De skal kunne fritages for undervisningen i religion, såfremt læseplanen er tilrettelagt således, at den er i strid med grundlæggende principper i deres egen tro.

 

© 2006 Jørn Martin Steenhold – Steenhold & Co. Kreative Netværk