Introduktion

Videnssamfundet er en realitet.
Konsekvensen heraf er, at viden har fået en stadig større betydning i virksomheders drift og udvikling. Evnen til at tiltrække, dele, kombinere, anvende og sprede viden er derfor centrale for virksomheders konkurrencekraft. Men samtidig er viden ofte en relativ uhåndterlig størrelse.
Spørgsmålet er derfor hvorledes virksomheder rent ledelsesmæssigt håndterer vidensprocesser.

 • Men hvad omfatter videnledelse eller ”knowledge management”, som er en typisk anvendt betegnelse, rent faktisk?
 • Hvorledes kan ledelse af vidensprocesserne i virksomheder fremmes?
 • Hvordan er sammenhængen mellem virksomhedernes forretningsstrategi?
 • Hvilke erfaringer har vi fra anvendelse af forskellige ledelsesteknologier på videnområdet? Hvorledes kan effekten af en indsats på videnområdet måles?
 • Og hvad karakteriserer i øvrigt virksomheder, der har succes på videnledelsesområdet?

Spørgsmålene besvares gennem følgende afsnit:

 • Den 1ste bølge: Viden i individer
 • Den 2den bølge: Intellektuel kapital og vidensregnskaber
 • Videnledelse i den 2den bølge
 • Hvad er viden?
 • Handle-, reflektiv- og fælles viden
 • Offentlig viden, data og information
 • Viden og visdom
 • Det nye syn på viden
 • Vidensproduktion og vidensanveldelse
 • Om opdagelse og udforskning af ideer
 • Vidensledelse og fortælling


Afsnittene er velvilligt stillet til rådighed af redaktionen på tidsskriftet ”Ledelse & Erhvervsøkonomi”

- og er alle fra nr. 1/2001 Tema Videnledelse.

Vi skal derfor henvise til www.c3.dk – hvor du finder disse afsnit med litteraturhenvisninger.