Offentlig viden, data og information

Offentlig viden er den del af virksomhedens viden, som virksomheden deler med alle uden for organisationen og altså ikke kun kunderne. Eksempler på offentlig viden er virksomhedens regnskaber, pressemeddelelser og andre former for information om virksomheden. Idet offentlig viden er skabt til et liv uden for organisationen er den ikke bundet af enkeltpersoner, og fungerer derfor uafhængigt af tid og sted og kan tages i anvendelse af hvem som helst, hvor som helst.
         I det foregående har vi set hvilke typer af viden der findes i en organisation. Vi skal nu se hvilke fremtrædelsesformer disse videnskategorier er forbundet med (se figur 2)

Hvaderviden f2

Mens forholdet mellem de fire videnstyper udtrykker i hvilken grad viden er distribueret blandt en virksomheds medarbejdere, afspejler forholdet mellem vidensformerne graden af kodificering. Ved kodificeret viden forstår vi viden, som er bearbejdet, det vil sige brudt ned i enheder, standardiseret og kategoriseret så den fx kan opbevares i en database eller i anden systematiseret form (Choo, 1998 og Hansen, 1999).

Data

Af Nicoline Jacoby Petersen og Sille Østergaard

Data består typisk af tal, ord og billeder, der i sig selv hverken rummer budskab eller selvstændig betydning (Satint-Onge, 1996).
Data er udtryk for viden i sin mest eksplicitte form, fordi de eksisterer som repræsentationer, der kan fungere uafhængigt af individet. En database over en virksomheds statistiske materiale, eller navnene på dens medarbejdere, er eksempler på data i en organisation.

Information

Af Nicoline Jacoby Petersen og Sille Østergaard

Når forskellige data kobles sammen og sættes i forbindelse med hinanden bliver de meningsgivende og omdannes til information (Saint-Onge, 1996). Information kan både have karakter af noget mundtligt og noget skriftligt, og er derfor både i stand til at bevæge sig i form af en fortælling (fx om en karismatisk virksomhedsleder i en organisation) og som et stykke tekst i en bog eller på en computer. Om information kan tages ud af den sammenhæng, hvori den er blevet til (fx for at anbringe den i en fælles database), afhænger i høj grad af dens indhold. Er der tale om information som ikke forudsætter forudgående indsigt i det pågældende emne eller område, vil den typisk kunne tilegnes af mange og transporteres mellem medarbejderne uden problemer. Er der derimod tale om kontekstafhængige former for information, vil det straks være vanskeligere at opbevare den fri af den kontekst, den er blevet til i. For at information kan opbevares, transporteres og anvendes af andre uden at den mister sin betydning, er det vigtigt at tage højde for karakteren af dens indhold og konteksten, den er blevet til i.

Afsnittet er velvilligt stillet til rådighed af redaktionen på tidsskriftet ”Ledelse & Erhvervsøkonomi og er alle fra nr. 1/2001 Tema Videnledelse.

Vi skal derfor henvise til www.c3.dk – hvor du finder disse afsnit med litteraturhenvisninger.