Videnledelse handler i 2den bølge

Af Heine Thorsgaard og Jan Mouritsen

Videnledelse handler i 2den bølge om for det første at finde ud af hvilken brugsværdi man har som mission at producere, samt hvilke videnressourcer og kompetencer, der er fundament for at producere denne brugsværdi. Dernæst handler videnledelse om at få klarhed over, hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med at sikre at organisationen råder over netop de videnressourcer, der er forbundet med at producere brugsværdien. Herefter består arbejdet i at finde ud af hvilke indsatser og aktiviteter, der kan fremme tilvejebringelsen af disse videnressourcer, samt hvilke indikatorer der kan levere information om indsatserne og resultaterne i forbindelse med denne tilvejebringelse.
         Videnledelse kommer dermed til at handle om, hvad virksomheden skal være god til – med udgangspunkt i hvilke videnressourcer, der er afgørende for at frembringe præcis de kvaliteter ved produktet / ydelsen som skaber den ønskede brugsværdi hos brugeren i en anvendelsessituation. Og knyttet til videnledelsesindsatsen er et arbejde af strategisk karakter, der udpeger målet med og de mulige midler til rådighed for videnledelsen, samt et arbejde af rapporteringskarakter, der handler om at sætte objekterne, indsatserne og resultaterne i forbindelse med videnledelsen i tal, tale og tegninger.
         Videnledelse i 2den bølge drejer sig altså om noget kollektivt. Snævert set består en virksomheds arbejde med videnledelse som det illustreres i figur 5, af en strategisk del og en rapporterings del (Mouritsen, Bukh & Larsen m.fl., 200a). Den analytiske del handler om virksomhedens strategi for videnledelsen, og rapporteringsdelen består af inskriptionsarbejdet omkring videnledelsesindsatsen. Disse to dele er nært forbundne, idet behandlingen i den strategiske del er en forudsætning for at kunne fokusere inskriptionerne, mens de modsat danner grundlag for indholdet i den strategiske del. At rapporteingsindsatsen spiller en så central rolle for indholdsbestemmelsen af såvel videnledelsesobjekterne som videnledelsesformålet i 2den bølge illustreres ligeledes af indholdet i figur 6. I figuren præsenteres de seks hovedgrupper af spørgsmål, der tilsammen egner de tre typer af videnledelses problematikker figur 5’s cirkler bringer frem.

2bøl f5 

2bøl f6 

Afsnittene er velvilligt stillet til rådighed af redaktionen på tidsskriftet ”Ledelse & Erhvervsøkonomi og er alle fra nr. 1/2001 Tema Videnledelse.

Vi skal derfor henvise til www.c3.dk – hvor du finder disse afsnit med litteraturhenvisninger.